Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

27 March 2019

4
Hawliau pleidleisio i garcharorion: trafod y dystiolaeth lafar
6.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
6.2
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit mewn perthynas â'r ymchwiliad i hawliau pleidleisio i garcharorion (Saesneg yn unig)
7
Gwaith craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol: trafod y dystiolaeth lafar
8
Ymchwiliad i eiddo gwag ac ail gartrefi: papur cwmpasu