Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

22 November 2023

2.1
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i'r Y Gweinidog Newid Hinsawdd
2.2
Cyllideb ddrafft 2024-25 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid
2.3
Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Llythyr gan Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad
2.4
Asedau Cymunedol - Llythyr gan Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
2.5
Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) - Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad
2.6
Llythyr gan Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol - Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: A Yw Cymru’n Decach? 2023
2.7
Darparu cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin - Llythyr gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip
2.8
Asedau cymunedol - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol
4
Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) - Dull gweithredu ar gyfer gwaith craffu
7
Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) – Trafod y dystiolaeth