Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

23 June 2020

2
COVID-19: Sesiwn dystiolaeth ar effaith Covid-19 ar addysg uwch
ac addysg bellach gyda chynrychiolwyr addysg uwch
4
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
7
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
9.1
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - ymateb i lythyr y Pwyllgor ar 12 Mai yn gofyn am ragor o wybodaeth am effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc
9.2
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg ynghylch diwygio ADY
9.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan yn dilyn y cyfarfod ar 18 Mai
11
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
12
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod y dull gweithredu