Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

18 November 2021

4.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd
4.2
Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidogion gyda chwestiynau dilynol o'r sesiwn graffu gyffredinol ar 23 Medi 2021
4.3
Ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r cwestiynau dilynol o'r sesiwn graffu gyffredinol ar 23 Medi 2021
4.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch y Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl: Adroddiad Blynyddol 2020-21
4.5
Llythyr gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol at y Cadeirydd ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal
4.6
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23
4.7
Ymateb gan y Cadeirydd i'r llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23
4.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Y DU/Y Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol
6
Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y dystiolaeth
7
Strategaeth Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd
8
Fframweithiau cyffredin: ystyried y dull gweithredu
9
Cynllun y Gaeaf ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021 i 2022 Llywodraeth Cymru: ystyried y dull