Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

18 September 2019

1
Cyfarfod cyn y prif gyfarfod (09:15 - 09:30)
4.1
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ailfeddwl am fwyd yng Nghymru: brandio a phrosesu bwyd
4.2
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar bolisïau a chynigion sy’n ymwneud â llygredd plastig a gwastraff deunydd pecynnu
4.3
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiadau'r Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Amaethyddiaeth y DU
4.4
Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Llywydd - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)
4.5
Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at y Cadeirydd - egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol
4.6
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig; Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, a'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - Fframweithiau Polisi Cyffredin y DU
6
Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2
7
Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit
8
Trafod y flaenraglen waith
9
Cynllunio ar gyfer gwrandawiad cyn penodi - Cadeirydd newydd Cyfoeth Naturiol Cymru
10
Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y cynllun nwyddau cyhoeddus: adfer bioamrywiaeth