Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

18 February 2019

3.1
pNeg(5)19 - Rheoliadau Cyllid Llywodraeth Leol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.2
pNeg(5)22 - Rheoliadau Cymwysterau Athrawon (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.3
pNeg(5)24 – Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.4
pNeg(5)25 - Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
3.5
pNeg(5)26 – Rheoliadau Safonau a Labelu Bwyd (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.6
pNeg(5)27 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.7
pNeg(5)28 - Rheoliadau Pysgodfeydd a Rheoli Morol (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
3.8
pNeg(5)29 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2019
4.1
pNeg(5)23 - Rheoliadau Gwastraff (Cymru)(Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019
5.1
Gorchymyn Ciniawau Ysgol a Llaeth am Ddim (Credyd Cynhwysol) (Cymru) 2019
6.1
SL(5)318 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2019
8.1
WS-30C(5)83 - Rheoliadau Maeth (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019 – diwygiedig
8.2
WS-30C(5)91 – Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Cyfyngiadau Chernobyl a Fukushima) (Diwygio) (Ymadael â'r UE)
8.3
WS-30C(5)92 - Rheoliadau Bwyd Newydd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
8.4
WS-30C(5)93 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019
8.5
WS-30C(5)94 – Rheoliadau’r Rheolaethau Swyddogol ar gyfer Bwyd, Bwyd Anifeiliaid, Iechyd a Lles Anifeiliaid (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2019
8.6
WS-30C(5)95 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Lefelau Uchaf o Halogiad Ymbelydrol a Ganiateir) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
8.7
WS-30C(5)96 - Rheoliadau Mewnforio Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
8.8
WS-30C(5)97 - Rheoliadau Deunyddiau ac Eitemau mewn Cysylltiad â Bwyd (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
8.9
WS-30C(5)98 - Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
8.10
WS-30C(5)99 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Diwygio ac ati) (Ymadael â’r UE) 2019
8.11
WS-30C(5)100 - Rheoliadau Ysgewyll a Hadau (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019
9.1
Llythyr gan Syr Bernard Jenkin AS at y Gwir Anrhydeddus Greg Clark AS ynghylch Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol (Ymadael â’r UE) 2019
9.2
Gohebiaeth â Phwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi ynghylch Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018
9.3
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)
9.4
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru a Chomisiynydd Plant Cymru ynglŷn â Bil Deddfwriaeth (Cymru)
9.5
Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Bil Pysgodfeydd
9.6
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Gohebiaeth
9.7
Llythyr ar ran y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn â Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019.
9.8
lythyr ar ran y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ynglŷn a’r Rheoliadau Mewnforio a Masnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019
11
Bil Deddfwriaeth (Cymru) - ystyried y dystiolaeth a thrafod y materion allweddol sy'n codi wrth graffu ar y Bil
12
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Iechyd Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaeth) - trafod yr adroddiad drafft
13
Confensiwn Sewel: Dull o weithredu yn y dyfodol
14
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - dull o graffu ar Gyfnod 1
15
Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Diweddariad