Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

05 February 2020

5.1
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch P-05-924: Sicrhau bod Llysgenhadon Llesiant ym mhob ysgol yng Nghymru
5.2
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant
5.3
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ddrafft ar 8 Ionawr
5.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ddrafft ar 8 Ionawr
5.5
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - Goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad
5.6
Llythyr gan y Gwasanaeth Cyflawni Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Ionawr ynghylch Gwella ysgolion a chodi safonau
5.7
Llythyr gan Wasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE) yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Ionawr ynghylch gwella ysgolion a chodi safonau
5.8
Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
7
Addysg Heblaw yn yr Ysgol – trafod y dystiolaeth