Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

14 July 2020

3.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Lywodraeth Cymru - Effaith Covid-19 ar iechyd corfforol a meddyliol plant a phobl ifanc
3.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Brif Weinidog Cymru ynghylch gofal plant ar gyfer gweithwyr allweddol yn ystod gwyliau’r haf
3.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol yn y cartref
3.4
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Addysg ynghylch y disgwyliadau o ran darpariaeth ysgolion yn nhymor yr hydref
3.5
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Prif Weinidog ynghylch plant a mesurau i lacio ar y cyfyngiadau yn sgil COVID-19
3.6
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at bob undeb addysgu yng Nghymru ynglŷn â rôl yr undebau ac ailagor ysgolion yn nhymor yr hydref