Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

13 January 2022

4
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol
6.1
Craffu ar Gyfrifon – Comisiwn y Senedd
6.2
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
6.3
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16
6.4
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
6.5
Adroddiad Blynyddol Estyn
6.6
Blaenraglen waith
6.7
Blaenraglen waith
6.8
Blaenraglen waith
6.9
Blaenraglen waith
6.10
Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol
6.11
Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
6.12
Amserlen pwyllgorau
6.13
Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau
7
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - trafod y dystiolaeth.
8
Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr - ystyried cylch gorchwyl drafft yr ymchwiliad
9
Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau
10
Ystyried y dull o ran hyfforddiant ar Hawliau Plant.

Latest meetings