Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

16 September 2019

4.1
pN(5)31 - Rheoliadau Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.1
pNeg(5)30 - Rheoliadau Hadau (Diwygio etc.) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
6.1
SL(5)432 – Cod Ymarfer ar gyfer Lles Cathod
6.2
SL(5)436 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019
7.1
SL(5)434 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2019
7.2
SL(5)435 - Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio Rhif 2) (Cymru) 2019
7.3
SL(5)437 - Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru) (Diwygio) 2019
7.4
SL(5)438 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2019
7.5
SL(5)439 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau i Gymhwystra Myfyrwyr) (Cymru) 2019
8.1
SL(5)433 - Gorchymyn Rheilffyrdd Caerdydd a’r Cymoedd (Trosglwyddo) 2019
9.1
SICM(5)25 - Rheoliadau Iechyd Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019
11.1
WS-30C(5)140 - Rheoliadau Rhyddid i Ymsefydlu a Symud Gwasanaethau yn Rhydd (Ymadael â’r UE) 2019
11.2
WS-30C(5)142 - Rheoliadau Amaethyddiaeth (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
11.3
WS-30C(5)143 - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018
11.4
WS-30C(5)144 - Rheoliadau Storio Carbon Deuocsid (Diwygio a Phwer i Addasu) (Ymadael â’r UE) 2018
11.5
WS-30C(5)145 - Rheoliadau Anifeiliaid (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019
11.6
WS-30C(5)146 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin a Chyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019
11.7
WS-30C(5)147 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
11.8
WS-30C(5)148 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Trefniadau Trosiannol etc.) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
11.9
WS-30C(5)150 - Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
11.10
WS-30C(5)149 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol a’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Diwygiadau Amrywiol etc.) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019
13.1
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: WS-30C(5)134 - Rheoliadau Grwpiau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (Ymadael â’r UE) 2019
13.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
13.3
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: WS-30C(5)133 - Rheoliadau’r Amgylchedd (Swyddogaethau Deddfwriaethol o Gyfarwyddebau) (Ymadael â’r UE) 2019
13.4
Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion.
13.5
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amaethyddiaeth
13.6
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Is-ddeddfwriaeth sydd i ddod
13.7
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd: Hawliau pleidleisio i garcharorion.
13.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Hawliau pleidleisio i garcharorion
13.9
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Offerynnau Statudol yn ymwneud ag Ymadael â’r UE
13.10
Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol
13.11
Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
13.12
Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
13.13
Llythyr gan y Prif Weinidog: Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol
13.14
Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid
13.15
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)
13.16
Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd)
15
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gemau’r Gymanwlad Birmingham: Adroddiad drafft
16
Briffio ar weithdrefn ar gyfer craffu ar filiau cydgrynhoi