Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

17 July 2019

3.1
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip ynghylch gweithredu Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 – 4 Gorffennaf 2019
3.2
Gohebiaeth i’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymchwiliad i fudd-daliadau yng Nghymru - 10 Gorffennaf 2019
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
5
Ymchwiliad i eiddo gwag: ystyried y dystiolaeth a materion o bwys
6
Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i’w cyflawni’n well – trafod y materion o bwys
7
Trafodaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21