Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

15 July 2015

4.1
Cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 1 Gorffennaf 2015
4.2
Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: gwybodaeth ychwanegol gan y Dirprwy Weinidog Iechyd
4.3
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): gohebiaeth gan y Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
5
Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
6
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dystiolaeth
7
Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: trafod yr adroddiad drafft
8
Gwaddol Pwyllgorau’r Pedwerydd Cynulliad: trafod y dull gweithredu