Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

09 March 2017

3.1
Adroddiad gan Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin - Ensuring strong equalities legislation after the EU exit
3.2
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru
3.3
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru
3.4
Llythyr i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru
3.5
Llythyr i’r Adran Gwaith a Phensiynau mewn cysylltiad â thlodi yng Nghymru
3.6
Llythyr oddi wrth y Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo mewn cysylltiad â ffoaduriaid a cheisiwyr lloches yng Nghymru
3.7
Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)
5
Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2
6
Bill Undeb Llafur (Cymru) - ystyried y materion allweddol
7
Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft
8
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Economi Ddigidol