Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

12 February 2015

1
Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon
2
Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6
3
Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7
4
Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8
5
Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9
7
Papurau i’w nodi
7.1
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ymatebion i'r ymgynghoriad
7.2
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan yr Aelod sy’n Gyfrifol , Kirsty Williams AC
7.3
Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Troseddu Difrifol: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
7.4
Craffu ariannol: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
9
Y Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
10
Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd ("cyffuriau penfeddwol cyfreithlon"): ystyried yr adroddiad drafft
11
Ymchwiliad i berfformiad y Gwasanaeth Ambiwlans yng Nghymru: ystyried y ffordd o graffu
12
Ymchwiliad i'r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru: ystyried yr allbwn drafft