Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

12 January 2017

1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig - sesiwn dystiolaeth 6
3
Gweithredu 'Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru’ - sesiwn dystiolaeth 5
4
Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1
5
Papurau i’w nodi
5.1
Llythyr gan Carol Shillabeer, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys / Cadeirydd y Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 24 Tachwedd
5.2
Llythyr gan Dr Jonathan Brentnall - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 30 Tachwedd ar gyfer yr ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig
5.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Trudy Aspinwall yn dilyn y cyfarfod ar 8 Rhagfyr ar gyfer yr ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a phlant o leiafrifoedd ethnig
5.4
Llythyr gan Promo Cymru - Ymchwiliad i Ddarpariaeth Eiriolaeth Statudol
5.5
Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Ariannu Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol yn y Dyfodol
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
7
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Addysg Uwch ac Ymchwil – Trafod yr adroddiad drafft