Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

23 May 2018

2.1
PTN1 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - tryloywder y Gyllideb - 15 Mai 2018
2.2
PTN2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) - 15 Mai 2018
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
5
Cost Gofalu am Boblogaeth sy'n Heneiddio: trafod y dystiolaeth
6
Senedd@Delyn