Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

29 March 2017

4.1
Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)
4.2
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)
4.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn dilyn sesiwn dystiolaeth ar 2 Chwefror 2017
4.4
Gwybodaeth ychwanegol gan Bartneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru mewn perthynas â ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru
4.5
Adroddiad gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol: Adroddiad Naratif bob chwe mis Gwasanaethau Plant
4.6
Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith mewn perthynas â thlodi yng Nghymru
4.7
Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â thlodi yng Nghymru
4.8
Nodyn o drafodaethau grŵp ffocws mewn perthynas â Bil yr Undebau Llafur (Cymru)
6
Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft
7
Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft