Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

29 January 2024

2.1
SL(6)446 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Rhwydweithiau Gwresogi) (Cymru) 2024
3.1
SL(6)440 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2024
3.2
SL(6)441 - Gorchymyn Cynlluniau Pensiwn a Chynllun Digolledu’r Diffoddwyr Tân (Diwygio) (Cymru) 2024
3.3
SL(6)442 - Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Darparu Gwybodaeth) (Cymru) 2024
3.4
SL(6)443 - Rheoliadau Safonau Ysgolion Annibynnol (Cymru) 2024
3.5
SL(6)444 - Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Gwaharddiad ar Gymryd Rhan mewn Rheoli) (Cymru) 2024
3.6
SL(6)448 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2024
4.1
SL(6)437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2023
6.1
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol
6.2
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Rheoliadau Deddf Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 2023 (Diwygio Darpariaeth) 2024
6.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo
7.1
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dyfodol cyfraith Cymru – rhaglen ar gyfer 2021 i 2026
7.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Bil Seilwaith (Cymru)
7.3
Gohebiaeth gyda Cadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd: Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE
7.4
Gohebiaeth gyda'r Pwyllgor Busnes: Adolygiad o Reol Sefydlog 26C – Deddfau Cydgrynhoi’r Senedd
9
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel)
10
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25
11
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cerbydau Awtomataidd
12
Y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol: Diweddariad