Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

06 March 2017

2.1
Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (21 Chwefror 2017)
2.2
Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (21 Chwefror 2017)
2.3
Dull strategol cynghorau o gynhyrchu incwm greu incwm a chodi tâl: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Dinas Caerdydd (Chwefror 2017)
5
Rheoli meddyginiaethau: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
6
Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft
7
Cyfrifon Cyhoeddus Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Archwilydd Cyffredinol Cymru
8
Cyllid Awdurdodau Lleol ar gyfer Gwasanaethau Trydydd Sector: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
9
Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol mewn Cynghorau Cymuned 2015-16: Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
10
Yr Heriau Llywodraethu sy’n cael eu Peri gan Wasanaethau a Ddarperir yn Anuniongyrchol, ac a Ariennir gan y Cyhoedd yng Nghymru: Papur Trafod Archwilydd Cyffredinol Cymru