Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

05 November 2020

4.1
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS)
4.2
Llythyr ar y cyd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch pryderon am yr effaith y mae pandemig COVID-19 yn ei chael ar iechyd meddwl amenedigol, a’r gydberthynas rhwng rhieni a babanod yng Nghymru
4.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at holl Gadeiryddion y Pwyllgorau ynghylch craffu ar reoliadau COVID-19
4.4
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Cyfnod 1 (cwestiynau nas cyrhaeddwyd)
4.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidogion Llywodraeth Cymru ynghylch y cyfnod atal byr a'i effaith ar blant a phobl ifanc
6
Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2019 - 2020: trafod y dystiolaeth
7
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): ystyried y prif faterion
8
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021 - 2022: trafod llythyrau’r Pwyllgor at Lywodraeth Cymru