Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

09 June 2020

4
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
7
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
9.1
Gwybodaeth ychwanegol gan NSPCC Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mai
9.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - cais am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiynau tystiolaeth y Pwyllgor ar 18 Mai ynghylch effaith COVID-19 ar blant sy’n agored i niwed
9.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gweithgareddau ymgysylltu a dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.
9.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - ymateb i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 12 Mai yn gofyn am wybodaeth bellach ar effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc
11
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
12
Dull y Pwyllgor o ran y ddeddfwriaeth sydd ar ddod