Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

17 September 2020

4
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth
6.1
Gwybodaeth ychwanegol gan NUS Cymru yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Mehefin
6.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Unsain yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 23 Mehefin
6.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
6.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch darpariaethau'r Bil fel y maent yn ymwneud â Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg ac Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
6.5
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.
6.6
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19
6.7
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ynghylch Covid-19: Unedau cleifion mewnol gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc
6.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)
6.9
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch goblygiadau ariannol i Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)
6.10
Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Deiseb P-05-972 i ddarparu o leiaf 4 awr y dydd o addysgu byw yn ystod y cyfnod clo COVID i bob plentyn ysgol
6.11
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn rhoi’r diweddaraf i'r Pwyllgor am bwyntiau gweithredu yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 7 Gorffennaf
6.12
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 7 Gorffennaf ynghylch effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch
6.13
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 7 Gorffennaf ynghylch effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys myfyrwyr mewn addysg bellach ac uwch
6.14
Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Lywodraeth Cymru yn dilyn y cyfarfod ar 9 Mehefin ynghylch darparu gwasanaethau i gefnogi iechyd corfforol a meddwl plant a phobl ifanc o ystyried effeithiau COVID-19
6.15
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch darpariaeth iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc
6.16
Nodyn gan swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch swyddogaethau'r Corff Llywodraethu mewn perthynas â'r cwricwlwm fel y'u rhoddir gan Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)
6.17
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru at y Gweinidog Addysg ynghylch arholiadau’r haf
6.18
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Suzy Davies AS ynghylch rôl y Gweithgor Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
6.19
Llythyr gan y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamau at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y gwaith dilynol y mae'r Pwyllgor wedi bod yn ei wneud o ran ei ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru.
6.20
Llythyr gan Prifysgolion Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch gwaith y Pwyllgor ar COVID-19
6.21
Adroddiad a gomisiynwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg o dan Gofrestr Arbenigwyr COVID-19 Gwasanaeth Ymchwil y Senedd ynghylch Addysgu o Bell a Dulliau Gweithredu Covid-19 o ran Addysg Ysgol, Sofya Lyakhova, Prifysgol Abertawe
6.22
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch diwygiadau i drawsnewid y system Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) presennol i'r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd
6.23
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Awst ynghylch dyfarnu canlyniadau arholiadau 2020
6.24
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 18 Awst ynghylch dyfarnu canlyniadau arholiadau 2020
8
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth