Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

05 December 2018

5
Papurau i'w nodi
5.1
Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â Bil Rhentu Tai (Ffioedd etc.) (Cymru)
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
7
Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3 a 4