Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

14 November 2022

3.1
SL(6)273 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Diwygio) 2022
4.1
SL(6)274 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) (Diwygio) 2022
5.1
SL(6)272 - Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Anghymhwyso) (Cymru) 2022
5.2
SL(6)276 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffitrwydd Annedd i Bobl Fyw Ynddi) (Cymru) (Diwygio) 2022
6.1
SICM(6)1 - Gorchymyn Newid Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi'u targedu) 2022
7.1
WS-30C(6)018 - Rheoliadau'r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â'r UE) 2022
7.2
WS-30C(6)019 - Rheoliadau Cyd-drefniadaeth ar gyfer y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 2022
8.1
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 3) 2022
8.2
Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Cyfarfod Gweinidogol y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
8.3
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig
8.4
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cyngor y Prif Weinidog a Phenaethiaid y Llywodraethau Datganoledig
8.5
Gohebiaeth gan y Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd:Grwp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
9.1
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dyfodol Cyfraith Cymru: Rhaglen ar gyfer 2021 i 2026: Adroddiad Blynyddol 2021-22
9.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022
9.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022
9.4
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes: Adroddiad Blynyddol 2021/22
9.5
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a'r Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru: Gwaith dilynol i’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2022
9.6
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio
9.7
Gohebiaeth gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion
11
Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod y dystiolaeth
12
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Diogelwch Ar-lein
13
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) Adroddiad drafft
14
Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): Adroddiad drafft
15
Adroddiad monitro
16
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
17
Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin: Craffu ar Gytuniadau Rhyngwladol a chytundebau rhyngwladol eraill yn y 21ain ganrif
18
Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)