Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

19 March 2018

2.1
Papur i'w nodi 1 – Gohebiaeth oddi wrth Alun Cairns AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ynghylch Bil yr UE (Ymadael) a fframweithiau cyffredin – 13 Mawrth 2018
4
Perthynas Cymru â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol – ystyried yr adroddiad drafft
5
Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd – trafod y llythyr drafft
6
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) – sesiwn friffio
7
Blaenraglen waith