Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

15 January 2015

2.1
Ymchwiliad i broses gwyno'r GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2.2
Ymchwiliad dilynol i'r cyfraniad a wneir gan fferyllfeydd cymunedol i wasanaethau iechyd: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2.3
Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2.4
Blaenraglen waith y Pwyllgor: gohebiaeth gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
2.5
Craffu ar Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
2.6
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau : P-04-570 Argaeledd Anghyfartal o Ran Triniaethau Nad Ydynt Wedi’u Harfarnu’n Genedlaethol Gan GIG Cymru
4
Ymchwiliad i gamddefnyddio alcohol a sylweddau: paratoi at weithgareddau ymgysylltu
5
Trafodaeth ddilynol ar yr ymchwiliad undydd i farw-enedigaethau yng Nghymru: ystyried y dystiolaeth
9
Ymchwiliad i sylweddau seicoweithredol penfeddwol newydd (“cyffuriau penfeddwol cyfreithlon”): ystyried y dystiolaeth a gafwyd
10
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y dystiolaeth a gafwyd