Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

08 July 2019

1
Rheoli apwyntiadau cleifion allanol ar draws Cymru: Trafod yr adroddiad drafft
2
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Trafod yr adroddiad drafft
4.1
Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Swyddfa Archwilio Cymru Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19
4.2
Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Llythyr gan Gadeirydd Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (21 Mehefin 2019)
4.3
Gwasanaeth gofal sylfaenol y tu allan i oriau: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (25 Mehefin 2019)
4.4
Rheoli Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol ar Draws Cymru: Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru (26 Mehefin 2019)
8
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth a gafwyd
9
Blaenraglen waith: Trafod y flaenraglen waith ar gyfer haf 2019
10
Gwrthsefyll twyll yn y Sector Cyhoeddus: Trafod digwyddiad 1 Gorffennaf