Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

04 March 2020

3.1
Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
3.2
Ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar y Gyllideb Ddrafft 2020
3.3
Gwybodaeth ychwanegol gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip mewn cysylltiad â’r ymchwiliad ar ôl y broses ddeddfu i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015
5
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
6
Ystyried llythyr gan y Llywydd ynghylch deddfwriaeth yn y dyfodol
7
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft