Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

21 September 2022

4
Gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: trafod y dystiolaeth
6.1
Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau at y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch P-06-1161
6.2
Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeiryddion Pwyllgorau ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24
6.3
Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2022-23 - Pwysau ar y GIG
6.4
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau cyffredin dros dro
6.5
Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch fframweithiau cyffredin dros dro
6.6
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd
6.7
Ymateb gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant i ofyn am ragor o wybodaeth am y fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer Safonau Cyfansoddiadol a Labelu Bwyd
6.8
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Optometreg
6.9
Ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Optometreg
6.10
Llythyr gan y Cadeirydd at randdeiliaid ynghylch Gweithrediaeth y GIG i Gymru
6.11
Ymateb gan y Cadeirydd at randdeiliaid ynghylch Gweithrediaeth y GIG i Gymru
6.12
Llythyr gan yr Awdurdod Safonau Proffesiynol
6.13
Llythyr gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol ynghylch ei adroddiad blynyddol
6.14
Llythyr at y Farwnes Hallett ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU
6.15
Llythyr at Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU
6.16
Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU
6.17
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gwasanaethau endosgopi
6.18
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â gwasanaethau endosgopi
6.19
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag iechyd meddwl a llesiant
6.20
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud ag atal hunanladdiad
6.21
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â Hepatitis C
6.22
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â Hepatitis C
6.23
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion
6.24
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch argymhellion Pwyllgor y Bumed Senedd yn ymwneud â darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion
6.25
Llythyr at Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl
6.26
Llythyr gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch eu cynllun ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd meddwl
7
COVID-19: Trafod y dystiolaeth
8
Blaenraglen waith
9
Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy'n aros am ddiagnosis neu driniaeth: trafod y nodyn drafft o’r drafodaeth â rhanddeiliaid ar 29 Mehefin 2022
10
Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru