Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

22 November 2021

3.1
SL(6)073 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Diwygio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015) 2021
3.2
SL(6)074 – Rheoliadau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 2021
3.3
SL(6)075 - Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 (Awdurdodau sy'n ddarostyngedig i ddyletswydd ynghylch Anghydraddoldebau Economaidd-gymdeithasol) (Rhif 2) (Cymru) 2021
3.4
SL(6)076 – Rheoliadau'r Strategaeth Tlodi Plant (Cyd-bwyllgorau Corfforedig) (Cymru) 2021
3.6
SL(6)079 – Rheoliadau Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Diwygio’r Rhestr o Awdurdodau Cymreig) 2021
3.7
SL(6)080 – Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 2021
3.8
SL(6)081 - Rheoliadau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Ystyr Corff Cyhoeddus) (Cymru) 2021
3.22
SL(6)078 – Rheoliadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (Awdurdodau Cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau) 2021
4.1
SL(6)077 - Rheoliadau Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015 (Diwygio) 2021
5.1
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd Cyngor Prydain-Iwerddon yng Nghymru
5.2
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Lluoedd Arfog
7
Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru - trafod y dystiolaeth
8
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - trafod yr adroddiad drafft.
9
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 - trafod yr adroddiad drafft
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) - trafod yr adroddiad drafft
11
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal - trafod yr adroddiad drafft
12
Fframweithiau Cyffredin: Fframwaith ar gyfer Diogelu Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Iechyd
13
Cynnig ymgysylltu - Mynediad at Gyfiawnder