Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

14 March 2022

3.1
SL(6)164 - Rheoliadau Llacio’r Gofynion Adrodd mewn Ysgolion (Cymru) (Coronafeirws) 2022
3.2
SL(6)166 - Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Awdurdod Ychwanegol) (Cymru) 2022
3.3
SL(6)168 - Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022
4.1
SL(6)163 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6)
4.2
SL(6)167 - Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 2022
5.1
SL(6)165 - Cyfarwyddyd Mesurau Diogelwch ac Argyfwng (Ymgymerwyr Dŵr a Charthffosiaeth a Thrwyddedeion Cyflenwi Dŵr) 2022
6.1
SL(6)126 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2022
6.2
SL(6)157 - Rheoliadau Bwyd (Tynnu Cydnabyddiaeth yn Ôl) (Diwygiadau Amrywiol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022
7.1
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Fframwaith cyffredin dros dro ar gyfer labelu cysylltiedig â maeth, cyfansoddiad a safonau
7.2
Gohebiaeth gan Bwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷ’r Arglwyddi at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig: Fframwaith ar Gymorth Amaethyddol
8.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Gwaharddiadau Ifori (Cosbau Sifil) 2022 a Rheoliadau Deddf Ifori 2018 (Cychwyn Rhif 2 a Darpariaeth Drosiannol) 2022
8.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd
8.3
Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Cyfarfod y Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Cysylltiadau rhwng y DU a'r UE
8.4
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cytundeb Masnach a Chydweithredu
8.5
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid
9.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal (memoranda rhif 2 a rhif 3)
9.2
Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) y Bil Cymwysterau Proffesiynol
9.3
Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymateb Llywodraeth Cymru i Ymgynghoriad Llywodraeth y DU
9.4
Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau
9.5
Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y Diweddaraf am Safleoedd Rheoli Ffin
9.6
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu)
11
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3 a Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau – trafod yr adroddiad drafft
12
Trafod cytundebau rhyngwladol