Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

08 May 2019

3.1
Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad i Gyllido Ysgolion yn dilyn y cyfarfod ar 3 Ebrill
3.2
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwasanaethau CAMHS i gleifion mewnol
5
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth
6
Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y materion allweddol