Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

29 September 2021

5.1
Ymateb gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol i Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a Chadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar yr argyfwng ffoaduriaid Affganistan.
5.2
Llythyr gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a'r Prif Chwip at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon am berchnogaeth Channel 4.
5.3
Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.
5.4
Llythyr at Lywodraeth Cymru yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog gyda Gweinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip
5.5
Llythyr at Lywodraeth Cymru ar effaith gwerthu Bad Wolf
7
Ôl-drafodaeth breifat
8
Blaenraglen waith