Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

19 January 2017

2.1
Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Senedd@Casnewydd – 13 Ionawr 2017
5
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Trafod y dystiolaeth
9
Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod y dystiolaeth
10
Gohebiaeth gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfoeth Naturiol Cymru
11
Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Trefn y broses drafod
12
Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)