Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

13 December 2017

5.1
Llythyr at y Llywydd mewn cysylltiad â’r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol
6.1
Llythyr at y Gweinidog dros Dai ac Adfywio mewn cysylltiad â’r Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol
8
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4
9
Trafod y flaenraglen waith