Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

14 May 2018

2.1
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Gohebiaeth y Pwyllgor
2.2
Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif: Gohebiaeth y Pwyllgor Archwilydd Cyffredinol Cymru (24 Ebrill 2018)
2.3
Gyllid Cychwynnol Llywodraeth Cymru i brosiect: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth (9 Mai 2018)
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:
5
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law a'r materion allweddol
6
Y Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif: Sesiwn friffio gan Swyddfa Archwilio Cymru
7
Swyddfa Archwilio Cymru: Rhaglen o astudiaethau gwerth-am-arian