Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

27 November 2019

3.1
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Cynnydd o ran rhoi'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar waith
3.2
Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd 2019
5
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth