Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

01 December 2016

4
Sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 2015-16 a Rhaglen Waith y Comisiynydd ar gyfer 2016-17 - ystyried y dystiolaeth
5
Trafod y rheoliadau a wneir o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016
6
Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17 - ystyried y ddogfen ddrafft
9
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 1 - ystyried y dystiolaeth
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) - Bil Plant a Gwaith Cymdeithasol - Ystyried yr adroddiad drafft
11
Ymchwiliad i recriwtio meddygol - paratoi i gymryd tystiolaeth
11.1
Ymchwiliad i recriwtio meddygol - ymatebion i’r ymgynghoriad