Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

13 February 2023

4.1
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)
4.2
Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad at y Llywydd ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)
6
Gwaith dilynol ar ddyled a’r argyfwng costau byw: trafod y dystiolaeth
7
Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol: trafod yr adroddiad drafft
8
Profiadau o’r system cyfiawnder troseddol: pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu: trafod y materion allweddol
9
Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: adroddiad monitro