Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

29 March 2023

4.1
Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)
4.2
Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)
4.3
Cysylltedd digidol yng Nghymru
4.4
Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd
4.5
Y Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
4.6
Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023
4.7
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24
6
Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Fframwaith cyffredin Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU - briffio technegol
8
Craffu blynyddol ar waith Cyfoeth Naturiol Cymru - trafod adroddiad drafft y Pwyllgor
9
Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â dogfennau’r gyllideb ddrafft a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru
10
Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor