Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

15 January 2020

1
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol
3.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - 7 Ionawr 2020
3.2
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 7 Ionawr 2020
3.3
Llythyr gan y Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y Cyfarwyddyd Gweinidogol – Trefniadau pensiwn y GIG ar gyfer 2019/20 - 8 Ionawr2020
7
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth
8
Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - 16 Rhagfyr 2019
9
Trafod Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Diwygio) (Cymru) 2020