Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

03 May 2017

1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2
3
Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3
4
Papurau i’w nodi
4.1
Gohebiaeth ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â thrais yn erbyn menywod
4.2
Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Chymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwyd
4.3
Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus mewn perthynas â’r Papur Gwyn ‘Diwygio llywodraeth Leol: Cadernid ac adnewyddiad’
4.4
Gohebiaeth oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)
4.5
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â hawliau dynol yng Nghymru
4.6
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â diwygio llywodraeth leol
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
6
Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.