Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

05 October 2020

3.1
SL(5)622 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) (Ccaerdydd ac Abertawe) 2020
3.2
SL(5)624 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) Castell-nedd Port Talbot, Torfaen a Bro Morgannwg) 2020
4.1
SL(5)621 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020
4.2
SL(5)619 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 12) 2020
4.3
SL(5)620 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) (Llanelli etc.) 2020
5.1
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth
5.2
Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Llywydd: Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) - darpariaethau sy'n ymwneud ag ariannu ac atebolrwydd y Comisiwn Etholiadol
5.3
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd
7
Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Trafod y dystiolaeth
8
Y wybodaeth ddiweddaraf am Fil Marchnad Fewnol y DU