Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

29 November 2017

4.1
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2018-19 – llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid
4.2
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 – Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth
4.3
Llythyr gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch trafodaethau manwl ar fframweithiau polisi Cyffredin y DU
4.4
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - Llythyr oddi wrth Yr Athro Jon Nelson ynglŷn â Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)
6
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth
7
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 – ystyried yr adroddiad drafft