Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

15 July 2019

2.1
Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 10 Gorffennaf 2019
4
Trafodaeth ar y flaenraglen waith