Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

27 March 2019

3.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch y cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol
3.2
Llythyr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a’r Rhwydwaith Gwella a Dysgu Swyddogion Gofalwyr
3.3
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: cyfarwyddyd ynghylch cartrefi gofal yng Nghymru
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn
5
Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth
6
Deintyddiaeth yng Nghymru: Ystyried yr adroddiad drafft
7
Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: Ystyried yr adroddiad drafft