Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

08 February 2021

2.1
SL(5)730 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021
2.2
SL(5)733 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Diwygio) a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Adroddiadau ar Sefydlogrwydd y Farchnad) (Cymru) 2021
3.1
SL(5)737 - Rheoliadau Llywodraeth Leol (Coronafeirws) (Gohirio Etholiadau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2021
3.2
SL(5)731 - Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) 2021
3.3
SL(5)732 - Rheoliadau Lefelau Staff Nyrsio (Estyn Sefyllfaoedd) (Cymru) 2021
3.4
SL(5)738 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2021
3.5
SL(5)739 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2021
4.1
SL(5)721 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2021
4.2
SL(5)724 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael at Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021
5.1
SL(5)734 - Cod Ymarfer a Chanllawiau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
6.1
WS-30C(5)216 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygiadau Amrywiol sy’n ymwneud â Chyfansoddiad, Gwybodaeth a Labelu Bwyd a Gwin) 2021
7.1
Llythyr gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Craffu ar reoliadau Llywodraeth Cymru a chydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus - Rheol Sefydlog 21.3C(iv)
7.2
Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)
9
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cam-drin Domestig – trafod y materion allweddol
11
Gwneud i gyfiawnder weithio yng Nghymru – trafod y materion allweddol
12
Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig – papur briffio
13
Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf