Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

11 December 2017

2.1
SL(5)155 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a Chynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2018
3.1
SL(5)157 - Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ffioedd Swyddogion Canlyniadau) (Diwygio) 2017
4.1
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2017: Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol at y Cadeirydd - 21 Medi 2017
4.2
Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin - 28 Tachwedd 2017
4.3
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Robin Walker AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - 4 Rhagfyr 2017
4.4
Rheoliadau Deddf Cymru 2017 (Cychwyn Rhif 4) 2017
4.5
Ymatebion i'r ymgynghoriad ar gynigion i ddatblygu Deddf ar ddehongli deddfwriaeth Cymru
5
Ymchwiliad i'r pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth: Ymatebion i'r ymgynghoriad
7
Ymchwiliad i'r pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaeth: Dadansoddiad o farn holl bwyllgorau seneddol y DU ar graffu ar bwerau dirprwyedig ym Mil yr UE (Ymadael)
8
Bil yr UE (Ymadael): Cynnydd Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):
9
Bil yr UE (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Trafod yr adroddiad drafft
10
Gohebiaeth gan y Llywydd: Diwygio'r Cynulliad. Ystyried llythyr drafft
11
Blaenraglen Waith