Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

01 April 2019

3.1
SL(5)399 - Cod Ymarfer – Rheoliadau Gwasanaethau Maethu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2018
4.1
SL(5)398 – Rheoliadau Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Archwilio Gweddillion a Therfynau Gweddillion Uchaf) (Cymru) 2019
4.2
SL(5)402 – Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) (Diwygio) 2019
5.1
SL(5)362 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol a’u Symud ar draws Ffin) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
5.2
SL(5)389 – Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) (Diwygio) (Cymru) 2019
5.3
SL(5)390 – Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) (Diwygio) (Cymru) 2019
5.4
SL(5)394 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2019
5.5
SL(5)393 – Gorchymyn Rhywogaethau Goresgynnol Estron (Gorfodi a Thrwyddedu) 2019
5.6
SL(5)395 – Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Darpariaethau Atodol) 2019
5.7
SL(5)396 – Rheoliadau Cymwysterau Cymru (Cosbau Ariannol) (Penderfynu ar Drosiant) 2019
6.1
WS-30C(5)126 – Rheoliadau Hylendid a Diogelwch Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019
6.2
WS-30C(5)127 – Rheoliadau Georwystro (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2019
7.1
Llythyr gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.
7.2
Llythyr gan Bruce Crawford ASA, Cynullydd y Pwyllgor Cyllid a’r Cyfansoddiad
7.3
Llythyr gan yr Arglwydd Trefgarne: Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)
7.4
Gohebiaeth â Llywodraeth Cymru: Rheoliadau Ymadawiad UE y DU
7.5
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU
7.6
Llythyr gan y Prif Weinidog: Gohebiaeth ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)
7.7
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyfarfod Gweinidogol Pedair Cenedl
7.8
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)
12
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
13
Bil Deddfwriaeth (Cymru): Cyfnod 2 – Trefn y drafodaeth
14
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir
15
Bil Amaethyddiaeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol