Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

28 January 2019

4.1
SL(5)302 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 2019
4.2
SL(5)305 – Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019
5.1
SL(5)301 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2019
6.1
SL(5)303 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2019
7.1
pNeg(5)11 – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
7.2
pNeg(5)12 – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
7.3
pNeg(5)13 – Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
7.4
pNeg(5)14 – Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019
8.1
WS-30C(5)75 – Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019
8.2
WS-30C-076 – Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”)
8.3
WS-30C(5)77 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 ("y Rheoliadau")
10
Bil Deddfwriaeth (Cymru): trafod y dystiolaeth
11
Cytundeb Rhyng-Sefydliadol: Adroddiad drafft
12
Adolygiad o Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: Brexit a Datganiadau Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 30C: Adroddiad drafft
13
Cynhadledd i Lywyddion – trafod yr adroddiad drafft i'r Llywydd